Grupa V
GRUPA V: PINGWINKI
 
NAUCZYCIELKI:
Paulina Pawlak
Katarzyna Chodkowska
 
 
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY:
pani Basia
 
 
WOŹNA:
pani Dorotka
 
 
 
 
ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO  -  WYCHOWAWCZE
 
"MARZEC"
 
 
TEMAT KOMPLEKSOWY: „W ŚWIECIE ROŚLIN”- realizacja innowacji pedagogicznej „Ciekawe dlaczego…?- zabawy badawcze w przedszkolu”.
TREŚCI PROGRAMOWE
·        Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin:
- opowiada o zmianach zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku,
- obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu,
- gromadzi dary w kąciku przyrody i nazywa je,
- aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrody na każdą porę roku,
- aktywnie uczestniczy w wycieczkach do parku, sadu, lasu, prowadząc obserwacje,
- wyciąga wnioski z prowadzonych obserwacji przyrody. (Obszar IV: 18)
·       Rozwijanie wrażliwości słuchowej:
- rozróżnia różne dźwięki z najbliższego otoczenia,
- rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów i innych przedmiotów,
- rozróżnia dźwięki głośne, ciche, wysokie, niskie,
- określa tempo i nastrój muzyki,
- rozpoznaje piosenki po melodii,
- powtarza prosty rytm podany przez nauczyciela. (Obszar IV: 7)
·       Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania:
- aktywne uczestniczenie w zabawach słownych,
- wyodrębnianie głoski w słowach,
- dzielenie wyrazu na sylaby,
- dzielenie zdania na wyrazy. (Obszar IV:4)
·       Pomaganie dzieciom w przygotowaniu do  pisania:
- aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną.
- wykonanie ćwiczeń manipulacyjnych np. nawlekanie, przewlekanie itp.(Obszar I:5,7,9, IV:8)
·       Rozwijanie płynnego mówienia:
- stosowanie w wypowiedziach prawidłowych form fleksyjnych wszystkich odmieniających się części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika (Obszar IV:2)
·       Uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo – skutkowego. (Obszar I:6;  IV: 19 )
·       Rozbudzanie zainteresowania literaturą:
- słuchanie wierszy, opowiadań;
- odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego. (Obszar IV:2)
TEMAT KOMPLEKSOWY:  „ W OCZEKIWANIU NA WIOSNĘ”
TREŚCI PROGRAMOWE:
·       Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin:
- opowiadanie o zmianach zachodzących w przyrodzie wiosną,
- obserwowanie przyrody w najbliższym otoczeniu,
- aktywne uczestniczenie w organizowaniu kącika przyrody,
- uczestniczenie w zabawach inscenizujących prace w ogrodzie,
- posługiwanie się wybranymi narzędziami ogrodniczymi. (Obszar IV:18)
·       Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych:
- rozpoznawanie zjawisk charakterystycznych dla danej pory roku,
- nazywanie niektórych zjawisk. (Obszar IV:18)
·       Uświadomienie konieczności zachowania się stosownie do pogody. (Obszar IV:18)
·       Wyrabianie dbałości o ład i porządek. (Obszar I:7)
·       Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie:
- wskazywanie różnic w ubieraniu się zgodnie z wymogami pogody,
- dobieranie ubrań do warunków pogodowych,
- aktywne uczestniczenie w spacerach, zabawach na świeżym powietrzu. (Obszar I:7)
·       Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną. (obszar I:5)
·       Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy i przedszkola:
- czekanie cierpliwe na swoją kolei w danym działaniu,
- odnoszenie się ze zrozumieniem do problemów innych,
- pomaganie w dekorowaniu Sali,
- okazywanie radości z wykonanego zadania
- okazywanie radości z przebywania w środowisku przyrodniczym. (Obszar II:1, 4, 5,11)
·       Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych:
- potrafi zwrócić się do pracownika przedszkola w trudnych sytuacjach,
- podejmuje postawione zadania,
- wyrażanie swojego zdania. (Obszar II:7,III:7,9)
·       Rozwijanie umiejętności porozumiewania się:
- zwracanie się odpowiednio do rozmówcy: innego dziecka, nauczyciela;
- wypowiadanie się na forum grupy np. na temat ilustracji, wysłuchanego opowiadania;
- pytanie o niezrozumiałe fakty,
- mówienie poprawne pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym. (Obszar IV:2)
·       Uświadomienie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo - skutkowych  i umożliwienie przewidywania następstw. (Obszar IV:5)
·       Rozwijanie zainteresowań muzycznych. (Obszar IV:7)
·       Motywowanie do wypowiadania się przez różne techniki plastyczne. (Obszar IV:8)
·       Kształcenie umiejętności liczenia:
- liczenie przedmiotów ustawionych w szereg lub rząd stosownie do swoich możliwości,
- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
- wskazywanie na palcach liczb policzonych przedmiotów,
- liczenie na palcach i innych zbiorach zastępczych. (Obszar IV:15)
·       Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach:
- działanie na zbiorach w sytuacjach zadaniowych, życiowych i zabawowych,
- ustalanie równoliczności zbiorów,
- tworzenie zbiorów przedmiotów. (Obszar IV:15)
·       Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.(Obszar IV:15)
·       Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania:
- wykonywanie ćwiczeń opartych na spostrzeganiu wzrokowym;
- wykonywanie ćwiczeń słuchowych: rozpoznawanie, naśladowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazu;
- wyodrębnianie głosek w słowach,
- wskazywanie zmian w układach, obrazkach,
- aktywne uczestniczenie w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchową,
- wyszukiwanie określonych liter w tekście,
- globalne czytanie wyrazów. (obszar IV:4)
·       Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do pisania:
- wykonywanie ćwiczeń manipulacyjnych,
- aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych,
- wykonywanie ruchów naprzemiennych;
- aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną. (obszar I:5,7,9; IV:8)
 
TEMAT KOMPLEKSOWY: „WITAJ WIOSNO”
TREŚCI PROGRAMOWE
·        Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin:
- opowiada o zmianach zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku,
- obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu,
- gromadzi dary w kąciku przyrody i nazywa je,
- aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrody na każdą porę roku,
- aktywnie uczestniczy w wycieczkach do parku prowadząc obserwacje,
- wyciąga wnioski z prowadzonych obserwacji przyrody. (Obszar IV: 18)
·       Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt:
- nazywa wybrane zwierzęta żyjące w różnych środowiskach bezpośredniej i pośredniej obserwacji,
- naśladuje sposoby zachowania, poruszania się, głos wybranych zwierząt, wskazuje różnice i podobieństwa,
- zbiera materiały dotyczące zwierząt: obrazki, zdjęcia, ilustracje. (Obszar IV:18)
·       Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody. (Obszar IV:18)
·       Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych:
- rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku,
- naśladuje ruchem, mimiką i głosem niektóre zjawiska pogodowe(Obszar IV:18)
·       Uświadomienie dzieciom konieczności zachowania się stosownie do pogody:
- określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody. (Obszar IV:18)
·       Dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną: wskazywanie różnic w ubieraniu się zgodnie z wymogami pogody, dobieranie ubrań do warunków pogodowych. (Obszar I:1)
·       Ćwiczenie oddechu: wykonywanie  ćwiczeń oddechowych według wskazówek nauczyciela. (Obszar IV:7)
·       Rozwijanie zainteresowań muzycznych:
- uważne słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki w tym klasycznej,
- śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych,
- improwizuje usłyszaną muzykę ruchem,
- wydobywa dźwięki z różnych przedmiotów. (Obszar IV:7)
·       Motywowanie do wypowiadania się przez różne techniki plastyczne:
- eksperymentowanie z mieszaniem kolorów,
- wykonuje prace plastyczne posługując się różnymi technikami,
- wyraża w pracach plastycznych dostrzeżone piękno otaczającego świata. (Obszar IV:8)
·       Kształcenie umiejętności liczenia:
- liczenie przedmiotów ustawionych w szeregu lub w rząd,
- liczenie na palcach w sytuacjach zadaniowych,
- ustala wynik dodawania i odejmowania, licząc przedmioty w sytuacjach zabawowych. (Obszar IV:15)
·       Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi. (Obszar IV:15)
·       Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania:
- wykonywanie ćwiczeń opartych na spostrzeganiu wzrokowym,
-wykonywanie ćwiczeń słuchowych: rozpoznawanie, naśladowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazu;
- aktywne uczestniczenie w zabawach słownych,
- wskazywanie zmian w układach, obrazkach,
- rozpoznawanie napisanego swojego imienia.
- wyszukiwanie określonych liter w tekście,
- czytanie globalne wyrazów. (Obszar IV: 2, 4)
·       Pomaganie dzieciom w przygotowaniu do  pisania:
- aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną. (Obszar I:5,7,9, IV:8)
 
 
 
TEMAT KOMPLEKSOWY: „POZNAJEMY ŻYWIOŁ ZIEMI”
TREŚCI PROGRAMOWE:
·       Uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo – skutkowego. (Obszar I:6;  IV: 19 )
·       Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin. (Obszar IV:18)
·       Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych. (Obszar IV:18)
·       Kształcenie postawy szacunku i ochrony przyrody. (Obszar IV:18)
·       Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną:
- aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku,
- aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach, w szczególności: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, skocznych, z elementem rzutu, celowania, toczenia, unoszenia, równowagi, wspinania, czworakowania,
- aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych rytmiczno-muzycznych z wykorzystaniem przyborów, np. wstążki, szarfy, chustki, laski gimnastycznej, piłki itd. lub bez przyborów. (Obszar I:5)
·       Rozwijanie zainteresowań technicznych:
- tworzenie budowli i konstrukcji z różnorodnych materiałów,
- opowiadanie o swoich dziełach konstrukcyjnych,
- nadawanie nazwy wykonanemu dziełu. (Obszar I:6)
·       Inspirowanie do działań konstrukcyjnych:
- trzymanie prawidłowo przedmiotów jedną ręką i oburącz,
- trzymanie małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni,
- staranie się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania. (Obszar I:6, IV:19)
·       Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy i przedszkola:
- przedstawianie swoich pomysłów i słuchanie pomysłów innych osób,
- respektowanie praw i obowiązków swoich i innych osób,
- czekanie cierpliwie na swoją kolej w danym działaniu,
- aktywne uczestniczenie w zabawach wymagających prostych form współdziałania,
- odpowiedzialne wykonywanie zadań i obowiązków dyżurnego. (Obszar II: 2,5)
·       Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych:
- radzenie sobie w nowych, trudnych sytuacjach podejmując decyzje,
- podejmowanie postawionych zadań, wytrwałe realizowanie podjętych zadań poleconych  przez nauczyciela,
- wyrażanie swojego zdania,
- zadawanie pytania dzieciom i dorosłym,
- respektowanie poleceń dorosłych. (Obszar III: 7,9)
·       Rozwijanie wrażliwości słuchowej. (Obszar IV:7)
·       Usprawnianie narządów artykulacji. (Obszar IV:2,7,8)
·       Rozwijanie uwagi:
- uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi. (Obszar IV:8)
·       Rozwijanie umiejętności porozumiewania się:
- staranie się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,
- mówienie płynnie, panując nad swoim głosem,
pytanie o niezrozumiałe fakty,
- poruszanie ważnych dla niego spraw, formułowanie dłuższych wypowiedzi,
- przedstawianie w zabawie czy działaniu swoich pomysłów, słuchanie także pomysłów
innych uczestników. - podejmowanie prób zgodnego wykonania powierzonego zadania w parze, z innym dzieckiem lub w małym zespole. (Obszar IV:2)
·       Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania:
- wykonywanie ćwiczeń opartych na spostrzeganiu wzrokowym, np. składanie  pociętych
obrazki, dostrzeganie zmian w układzie przedmiotów, dobieranie przedmiotów i obrazków do pary, odszukiwanie wskazanych przedmiotów na obrazku, układanie zabawek według wzoru,
- wykonywanie ćwiczeń słuchowych: rozpoznawanie, naśladowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazu
- wyodrębnianie głosek w słowach,
- dzielenie wyrazów na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie,
dzieli zdań na wyrazy,
- wskazywanie zmian w układankach, obrazkach,
- układanie krótkich zdań na podstawie obrazka i w sytuacjach zadaniowych,
aktywne uczestniczenie w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową
i wzrokowo-słuchową,
- wyszukiwanie określonych liter w tekście,
rozpoznawanie  napisanego  swojego  imienia,
- czytanie globalne wyrazów.(Obszar IV:4)
·       Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do pisania:
- wykonywanie ćwiczeń manipulacyjnych, np. nawlekanie, przewlekanie, konstruowanie z klocków ,układanie, lepienie,
aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, w szczególności usprawniających
części ciała, w tym kończyny górne,
- wykonywanie ruchów naprzemiennych,
- aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. wodzenie dłonią czy palcami po śladach, malowanie pędzlami różnej grubości, kolorowanie, rysowanie po śladach, obrysowywanie konturów, łączenie linią punktów, rysowanie według wzoru, rysowanie na kartce według poleceń nauczyciela.(Obszar I:9. IV:8)
 
KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH z elementami programu „Dziecięca matematyka” wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej:
·       Realizacja bloku tematycznego: „Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby”:
-   Wymiana jeden do jednego i jeden za kilka w sytuacji kupna i sprzedaż.
-   Kształtowanie zdolności do ustalania stałej liczby elementów w zbiorze.
-   Ustalanie równoliczności w sytuacjach życiowych.
-   Ustalanie równoliczności w sytuacjach zadaniowych.
·       Zapoznanie z obrazem graficznym liczby 10
·       Utrwalenie obrazu graficznego poznanych liczb.
·       Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
·       Utrwalenie prawej i lewej strony ciała.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
 
 
 
 
Losowe zdjęcia z galerii
Wyszukiwarka
Newsletter
Biuletyn informacji publicznej