Kompetencje dziecka pięcioletniego
Kompetencje dziecka kończącego przedszkole wg podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
 1. Kształtowanie umiejętności społecznych
Dziecko:
 • Potrafi podać podstawowe informacje o sobie
 • Właściwie zachowuje się względem innych
 • Nabyło umiejętność oceniania siebie
 • Nie boi się sytuacji nowych i jest otwarte na kontakty z innymi
 • Używa form grzecznościowych
 • Właściwie reaguje na niepowodzenia i sukcesy
 • Współdziała w zespole, podporządkowuje się przyjętym zasadom
 • Wykazuje zainteresowanie problemami innych ludzi
 
 1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku
Dziecko:
 • Nabyło umiejętność systematycznego dbania o swoją czystość osobistą
 • Prowadzi higieniczny tryb życia
 • Wykazuje dobry poziom samoobsługi
 • Nabyło umiejętność kulturalnego zachowywania się przy stole
 • Aktywnie uczestniczy w czynnościach porządkowych
 • Jest samodzielne w czynnościach codziennych
 • Dba o wspólną własność
 
 1. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
Dziecko:
 • Jest aktywne werbalnie
 • Poprawnie i wyraziście wypowiada się
 • Uważnie słucha wypowiedzi innych
 • Jasno formułuje własne poglądy, spostrzeżenia i myśli. Mówi o swoich przeżyciach, osiągnięciach, doświadczeniach i ewentualnych  trudnościach
 • Posiada bogaty zasób słownictwa
 • Mowa płynna i poprawna pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym
 
 1. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
Dziecko:
 • Rozumie związki przyczynowo-skutkowe
 • Nabyło umiejętność przewidywania skutków czynności manipulacyjnych na przedmiotach
 • Potrafi obserwować i wyciągać wnioski z obserwacji
 • Klasyfikuje, porządkuje obiekty wg określonego kryterium i formułuje uogólnienia
 
 1. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
Dziecko:
 • Dba o zdrowie, higienę własną i otoczenia
 • Zna i stosuje zasady zdrowego żywienia
 • Uczestniczy w grach i zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach terenowych
 • Podejmuje swobodne zabawy o charakterze ruchowym, z wykorzystaniem różnych przyborów, przyrządów i warunków terenowych
 • Wykazuje dobrą sprawność fizyczną całego ciała
 • Chętnie spędza czas na dworze
 
 1. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
Dziecko:
 • Przestrzega ogólne zasady bezpieczeństwa
 • Stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i zasady bezpiecznego korzystania ze środków transportu
 • Radzi sobie w sytuacjach trudnych
 • Zna swoje dane osobiste oraz podstawowe dane teleadresowe rodziców
 • Unika zagrożeń płynących ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt
 • Preferuje bezpieczne formy spędzania czasu wolnego
 • Potrafi postępować bezpiecznie i rozważnie
 
 1. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem
Dziecko:
 • Nabyło umiejętność słuchania i wypowiadania się na tematy związane z bezpośrednim przeżywaniem, doświadczaniem czy treścią słuchanego utworu literackiego lub oglądanego widowiska
 • Swobodnie odtwarza treści utworów literackich i obserwowanych sytuacji za pomocą werbalnych i pozawerbalnych środków wyrazu
 • Potrafi inscenizować treść i wchodzić "w role"
 • Nabyło umiejętność właściwego zachowywania się podczas uroczystości i imprez zorganizowanych
 
 1. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec
Dziecko:
 • Interesuje się muzyką i śpiewem
 • Interpretuje ruchem wybrane tematy rytmiczne, muzyczne i melodyczne
 • Dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku w utworach muzycznych
 • Przedstawia za pomocą ruchu, muzyki, tańca własne spostrzeżenia i doznania
 • Śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo
 • Nabyło umiejętność tworzenia prostego akompaniamentu do piosenek, zabaw ruchowych, z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i akustycznych
 
 1. Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne
Dziecko:
 • Stosuje różne techniki plastyczne
 • Potrafi eksperymentować materiałem plastycznym
 • Przejawia zainteresowanie malarstwem, sztuką ludową, rzeźbą i architekturą
 • Dba o estetykę prac
 • Utrzymuje dobre tempo pracy
 
 1. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
Dziecko:
 • Nabyło umiejętność planowania, projektowania i wykonywania kompozycji z różnorodnych materiałów i elementów
 • Wykonuje różne prace wg pomysłu własnego lub wg wzoru
 • Potrafi posługiwać się prostymi narzędziami i przyborami
 • Interesuje się urządzeniami technicznymi i zna zasady działania niektórych z nich
 • Przyswoiło umiejętność bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń użytku codziennego
 
 1. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
Dziecko:
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie
 • Obserwuje i wypowiada się na temat dostępnych zjawisk przyrodniczych
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór roku
 • Zauważa zmiany o charakterze estetycznym np. w otoczeniu
 • Jest zainteresowane przyrodą ożywioną i nieożywioną
 • Nabyło umiejętność podejmowania właściwych decyzji i unikania zagrożeń
 
 1. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
Dziecko:
 • Posiada bogaty zasób wiadomości nt. roślin i zwierząt żyjących w różnych ekosystemach, charakterystycznych dla danego gatunku
 • Wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin w różnych środowiskach przyrodniczych
 • Dostrzega zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku
 • Czuje się współodpowiedzialne za stan środowiska naturalnego
 • Rozumie współzależności występujące w przyrodzie, dostrzega konieczność jej ochrony i dba o nią
 
 1. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Dziecko:
 • Potrafi przeliczać elementy i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego
 • Porównuje liczebność zbiorów
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w indywidualnym zakresie
 • Nabyło umiejętność wyznaczania wyniku prostych operacji dodawania i odejmowania
 • Porównuje i posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni
 • Różnicuje, porównuje i posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Określa długość przedmiotów za pomocą prostych sposobów mierzenia np. kroki
 • Zna zależności następowania po sobie dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku
 
 1. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
Dziecko:
 • Odtwarza proste wzory
 • Wykazuje prawidłową koordynację wzrokowo-ruchową
 • Posiada dobry poziom sprawności manualnych
 • Jest spostrzegawcze i wykazuje dobry poziom pamięci wzrokowej
 • Prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie
 • Wykazuje zainteresowanie nauką czytania i pisania
 • Wykazuje zainteresowanie książką
 • Potrafi słuchać i analizować treści prostych utworów literackich
 • Rozpoznaje sens informacji podanych w formie rysunków i symboli
 • Nabyło umiejętność odczytywania krótkich podpisów czy napisów
 • Dokonuje analizy i syntezy zdań, wyrazów i sylab
 • Wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej
 1. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
Dziecko:
 • Wie, że jest Polakiem i szanuje symbole narodowe
 • Nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że stolicą Polski jest Warszawa
 • Wie, że Polska należy do Unii Europejskiej
 • Interesuje się ważniejszymi wydarzeniami z życia kraju
 • Posiada podstawowe informacje dotyczące miejscowości, w której mieszka oraz  zna ważniejsze instytucje użyteczności publicznej  
 • Zna specyfikę pracy w wybranych zawodach
 • Potrafi określić własne miejsce w rodzinie, dostrzega jej wartość i znaczenie
 • Jest tolerancyjne
 • Jest świadome swoich praw oraz szanuje prawa i własność innych
 • Szanuje godność osobistą oraz odmienność innych ludzi
 • Zna podstawowe informacje dotyczące swojej rodziny ( podstawowe dane osobowe, miejsce pracy, zainteresowania)
 
Losowe zdjęcia z galerii
Wyszukiwarka
Newsletter
Biuletyn informacji publicznej