Program wychowawczy przedszkola
PROGRAM WYCHOWAWCZYPRZEDSZKOLA NR 417 W WARSZAWIE
PRZY UL. MUSZLOWEJ 17
 
 
„W wychowaniu chodzi o to, ażeby
człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem [...],
umiał być bardziej nie tylko z drugim, ale i dla drugiego”
 
                                                                              Jan Paweł II
 
 
I.            WSTĘP
            Pojęcie „wychowanie” należy do podstawowych w pedagogice. Jest ono świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców i nauczycieli, zmierzającym do osiągnięcia zmian w rozwoju umysłowym, społecznym, kulturalnym i duchowym jednostki. Wychowanie więc możemy określić jako proces długotrwały, na przebieg którego mają wpływ czynniki wzajemnie się warunkujące i działające w różnorakich powiązaniach oraz współzależnościach. Istotą tego procesu jest wprowadzanie dziecka w świat pożądanych wartości, wartości moralnych pełniących rolę życiowych
drogowskazów. Ukazując wychowankom piękno, dobro, prawdę, uczciwość, przyjaźń, tolerancję, budząc poczucie przynależności do rodziny, pomagamy kształtować jego osobowość.
 
          Wiek przedszkolny jest najbardziej znaczącym okresem w życiu dziecka dla stymulacji jego rozwoju. Pierwszym etapem, a równocześnie miejscem, w którym rozpoczyna się proces wychowania jest dom rodzinny, a niezastąpionymi nauczycielami
i wychowawcami dzieci są ich rodzice. Prawidłowy przebieg procesu wychowawczego zależy właśnie od nich. Osobowość dziecka oraz jego sposoby zachowania i reagowania kształtują takie czynniki jak warunki bytowe, stosunki między dorosłymi w otoczeniu rodzinnym dziecka, grono osób towarzyszących w zabawie oraz wiele innych elementów współczesnego świata. Ponadto rozwój uwarunkowany jest w pewnym stopniu zespołem wrodzonych cech indywidualnych dziecka, które ulegają zmianom w trakcie wychowania, jednocześnie wpływając na postawy rodziców i wychowawców. 
 
            Drugim etapem procesu wychowawczego jest środowisko przedszkolne, które jest pierwszym ogniwem edukacji wzajemnego współżycia w grupie rówieśniczej, nauką relacji, zasad, ról jakie pełnią poszczególni członkowie małej społeczności. Kontakt dziecka z otoczeniem społecznym wyzwala chęć do naśladownictwa i identyfikacji zachowań. W nim dziecko poszukuje wzorów, by potem kierować się nimi w dalszym życiu, w nim poszukuje swojej tożsamości.
Przedszkole w świetle polskiego prawa, uchwał i ustaw ma wspierać rodzinę poprzez wypełnianie zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. Traktuje dziecko podmiotowo, czyli akceptuje jego indywidualne potrzeby, odczucia, możliwości, umiejętności, pobudza do aktywności własnej, wyrabia poczucie własnej wartości, odpowiedzialności, rozwija  poczucie więzi społecznej i współodpowiedzialności. Charakteryzująca dzieci w tym wieku naturalna aktywność, ciekawość, skłonność do naśladownictwa, wrażliwość emocjonalna, to czynniki, które stwarzają korzystne warunki do osiągnięcia zamierzonych celów oraz pozytywnych efektów działań wychowawczych.
 
            Aby wychowanie dziecka nie toczyło się dwubiegunowo. Potrzebna jest dobrze zorganizowana współpraca przedszkola z domem rodzinnym. Będzie ona przebiegała prawidłowo, gdy będzie wspólnie uzgodniona spójność w systemie wychowania po to, by kontynuować dotychczasowe osiągnięcia rodziców. W tym względzie należy wspólnie ustalić hierarchię wartości, którymi należy się kierować w wychowaniu dziecka, aby mogło się ono odnaleźć w istniejącej rzeczywistości oraz było dobrze przygotowane do twórczego, odpowiedzialnego i odważnego tworzenia przyszłości.
 
             Zaproponowany program oddziaływań wychowawczych ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej - dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizacji celów wychowawczych. Ma on za zadanie określić jakimi wartościami powinniśmy kierować się
w stosunku do naszych wychowanków, ich rodziców, jakie normy postępowania, czy zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie
z przyjętymi normami społecznymi. Będzie on spełniał niewątpliwie swoją rolę, jeżeli zarówno nauczyciele, dzieci, rodzice będą podmiotami tego procesu.
 
            Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz dostosowany jest do potrzeb Przedszkola Nr 417 w Warszawie
 
II. CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
 
         Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkole pełni w równej mierze funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 
Cele wychowania przedszkolnego:
1.      Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie sprawności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
2.      Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre, a co złe.
3.      Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek.
4.      Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
5.      Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
6.      Troska o zdrowie i  sprawność fizyczną dzieci; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach
i grach sportowych.
7.      Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
8.      Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
9.      Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
10.  Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji przedszkolnej.
 
III. CELE GŁÓWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
¨      nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowanie się ustalonym zasadom
i regułom;
¨      kształtowanie w sobie pozytywnej postawy w stosunku do kolegi, osoby dorosłej, osób niepełnosprawnych i środowiska lokalnego;
¨      rozwijanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych;
¨      wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;
¨      rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka;
¨      poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i zagrożenia;
¨      uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków;
¨      rozwijanie i wspieranie samodzielności dziecka;
¨      kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
¨      wspieranie rozwoju dziecka oraz budowanie własnego systemu wartości;
¨      umożliwienie dzieciom uczenia się, rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb;
¨      budzenie wrażliwości na estetykę pomieszczeń, otoczenia, próby wpajania dzieciom zasad ,,dobrego wychowania”;
¨      kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia zdrowia i życia;
¨      wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa w sytuacjach trudnych
i niebezpiecznych;
¨      zdobywanie przez dzieci wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 
IV. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
DZIECKO
¨      potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych;
¨      rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie;
¨      ma szacunek dla samego siebie i innych;
¨      ma poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości i umiejętności;
¨      dostrzega i rozumie potrzeby innych;
¨      potrafi nazwać, wyrażać i kontrolować swoje emocje;
¨      wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania;
¨      szanuje wolność i zdanie innych;
¨      rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów;
¨      umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami;
¨      respektuje polecenia nauczyciela i innych osób dorosłych;
¨      zna słowa – klucze dobrej współpracy;
¨      potrafi radzić sobie w sytuacjach konfliktowych bez stosowania agresji;
¨      potrafi wyciszać się, odprężać, rozładowywać napięcia poprzez poznane techniki
i zabawy;
¨      dostrzega i szanuje wartości: prawdę, dobro, piękno, uczciwość, sprawiedliwość, życzliwość, szacunek, tolerancję, odpowiedzialność;
¨      potrafi cieszyć się z własnych sukcesów;
¨      zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe;
¨      rozumie zasady mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka ze światem przyrody;
¨      zna wstępne wiadomości na temat pierwszej pomocy przedmedycznej
 
 
 
V. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ WYCHOWAWCZYCH DZIECI WARTOŚĆ;  KULTURA BYCIA
ZASADA
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI
PROPONOWANE SPOSOBY REALIZACJI
 
„BĄDŹ
KULTURALNY”
 
 
 
 
 
 
DZIECKO
Ø      używa form grzecznościowych – proszę, dziękuję, przepraszam
 
Ø      uczenie się stosowania zwrotów w określonych sytuacjach;
Ø      dostarczanie dzieciom wzorów właściwego zachowania (postaw nauczyciela, pracowników, postaci z utworów literackich);
Ø      utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
 
 
Ø      pamięta o zwrotach grzecznościowych – posiada nawyk witania się, żegnania z innymi stosując słowa kluczowe: dzień dobry, do widzenia
 
Ø      stosowanie zwrotów grzecznościowych przez pracowników i rodziców – nauka poprzez naśladownictwo;
Ø      utrwalanie używania słów
w ciągu pobytu dziecka
w przedszkolu i poza nim -codzienne sytuacje z życia przedszkola, symulacje, zabawy, gry, scenki rodzajowe.
 
Ø      jest miłe dla innych osób -
     kolegów, koleżanek, dorosłych
 
Ø      stosowanie miłych słów oraz dziękowanie innym za nie w codziennych sytuacjach życia przedszkolnego;
 
Ø      wzbogacanie wiedzy w tym zakresie poprzez organizację zabaw, spotkań z bohaterami bajek, baśni, opowiadań;
 
 
Ø      okazuje szacunek dorosłym
i osobom starszym
 
Ø      uwrażliwianie na potrzeby innych członków rodziny;
Ø      organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców, pracowników, babć, dziadków;
Ø      organizowanie spotkań integracyjnych – poznawanie się poprzez wspólną zabawę.
 
Ø      dba o estetykę otoczenia,
w którym przebywa
 
Ø      podejmowanie prostych obowiązków w domu  i w przedszkolu;
Ø      szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie na wyznaczone miejsce;
Ø      wprowadzanie dyżurów  w różnych kącikach zabaw, przy posiłkach, szatni, łazience itp.
Ø      wdrażanie do odpowiedzialnego realizowania powierzonego zadania;
Ø      uczenie przestrzegania zasad dotyczących porządku i poszanowania zieleni   w bliższym i dalszym otoczeniu – życie zgodne z naturą.
 
Ø      stosuje zasady kulturalnego zachowania się przy stole
 
Ø      codzienne kształtowanie zasad kulturalnego spożywania posiłków;
Ø      opanowanie nawyków kulturalnego jedzenia ( nie mówienia
z pełna buzią, gryzienia pokarmów itp.);
Ø      przyjmowanie prawidłowej postawy podczas posiłków
i pracy przy stolikach.
 
Ø      słucha, gdy ktoś mówi – nie przerywa; dzieli się wrażeniami, gdy inni słuchają.
 
 
Ø      wykorzystanie najprostszych zasad „savoir-vivru”  i stosowanie ich w codziennych sytuacjach;
Ø      ujednolicenie oddziaływań wychowawczych z rodzicami
w tym zakresie.
 
 
 WARTOŚĆ;  WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
ZASADA
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI
PROPONOWANE SPOSOBY REALIZACJI
 
„BĄDŹ
KOLEŻEŃSKI”
 
DZIECKO
Ø      zgodnie bawi się   z rówieśnikami
 
 
 
 
 
Ø      wdrażanie do zgodnej zabawy
z kolegami i obserwowanie zachowań dzieci;
Ø       zawieranie umów, ustalanie reguł i zasad właściwego zachowania się w grupie rówieśniczej oraz konsekwentne ich przestrzeganie.
 
Ø      szanuje cudzą własność
 
Ø      interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie trudu włożonego w ich powstanie;
Ø      poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów;
Ø      potrafi podzielić się z kolegami tym, co ma
 
Ø      nie wyrządza nikomu krzywdy – nie wyśmiewa się, nie przedrzeźnia, nie przezywa
 
 
Ø      pomaga potrzebującym kolegom
Ø      rozumienie, że inni mają potrzebę uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy i w związku z tym dzielenie się nimi;
Ø      dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania – rozumienie przeżyć z tym związanych;
Ø      wczuwanie się w rolę osoby pokrzywdzonej wykorzystując odpowiednie rekwizyty, organizując scenki dramowe;
Ø      opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują;
 
 
„KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE”
 
Ø      unika krzyku, kłótni, przestrzega określonych umów- rozumie konsekwencje łamania przyjętych umów
 
 
 
Ø      wyraża swoje emocje w sposób zrozumiały dla innych
 
 
 
 
Ø      nazywa pozytywne cechy charakteru: koleżeńskość, życzliwość, uprzejmość, tolerancję
 
Ø      prawidłowo przyjmuje krytykę, cieszy się z sukcesów
 
 
Ø      unika kłamstwa
 
 
Ø      rozróżnia prawdę i fałsz; dobro od zła
  ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich – Kodeks Grupy;
Ø      posługiwanie się umiarkowanym głosem;
Ø      mądre rozwiązywanie zaistniałych konfliktów;
 
Ø      prowadzenie rozmów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z uczuciami drugiej osoby;
Ø      stosowanie technik terapeutycznych, ułatwiających dziecku wyzwolenie pozytywnych  i negatywnych emocji np. darcie papieru, dmuchanie na bibułkę przyczepioną do nosa, zgniatanie gazety
 
Ø      słuchanie utworów literackich;
Ø      sytuacje edukacyjne, scenki dramowe – nazywanie cech charakteru głównych postaci;
Ø      uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki;
Ø      poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych;
Ø      rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych;
Ø      podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach;
Ø      rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach codziennych;
Ø      podejmowanie prób oceny  i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań;
Ø      układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków.
 
Ø      zwraca się z problemami do drugiej osoby
Ø      poznawanie wzorców właściwego zachowania – postawa nauczyciela, postacie z literatury;
Ø      tworzenie przyjaznej aury dającej dziecku poczucie bezpieczeństwa;
 
 
WARTOŚĆ;  BEZPIECZEŃSTWO
ZASADA
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI
PROPONOWANE SPOSOBY REALIZACJI
 
„DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO”
 
 
 
 
 
DZIECKO
Ø      przestrzega zakazu nie oddalania się od grupy (z określonego miejsca)
 
Ø      ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, ogród przedszkolny) oraz na wycieczkach;
 
 
Ø      rozumie zakaz brania do rąk nieznanych przedmiotów, produktów
 
Ø      przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, słodycze itp. otrzymywane od obcych);
Ø      informuje dorosłych o swoich dolegliwościach, złym samopoczuciu
 
Ø      omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia czy innej dolegliwości;
 
Ø      zna swoje imię, nazwisko  i adres zamieszkania
 
 
Ø      unika niebezpiecznych zabaw i zachowań
 
 
Ø      zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi
 
Ø      zapamiętanie własnego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania poprzez stosowanie zabaw dydaktycznych i tematycznych;
 
Ø      dostarczanie dzieciom wzorów zachowania (filmy edukacyjne, teatrzyki, pogadanki) – poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw  i zachowań;
 
Ø      poznanie niektórych możliwości radzenia sobie  w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu
 
Ø      nie zbliża się do nieznanych zwierząt
 
Ø      oglądanie slajdów, filmów o właściwym zachowaniu w ZOO;
Ø      spotkanie z weterynarzem - omówienie zachowań zwierząt gdy: zwierzę jest zdenerwowane, chore, boi się;
 
Ø      przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych
 
Ø      wprowadzenie zasad pieszego ruchu drogowego;
Ø      dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki);
Ø      współpraca z Policją
 
Ø      uważnie porusza się po budynku przedszkola oraz w ogrodzie przedszkolnym
 
Ø      ustalenie jasnych zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu – przestrzeganie umów grupowych
 
 
WARTOŚĆ;  ZDROWIE
ZASADA
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI
PROPONOWANE SPOSOBY REALIZACJI
 
„DBAJ O SWOJE ZDROWIE”
 
 
 
 
 
 
DZIECKO
Ø      nie krzyczy, mówi umiarkowanym głosem
 
 
Ø      często przebywa na świeżym powietrzu, hartuje swój organizm
 
 
 
Ø      rozmowy z dziećmi, przykład osobisty nauczyciela;
Ø      zabawy słuchowe, muzyczno- ruchowe, dydaktyczne
 
Ø      prowadzenie zabaw ruchowych na sprzęcie terenowym, z wykorzystaniem sprzętu sportowego;
Ø      ubieranie się stosownie do warunków atmosferycznych oraz danej sytuacji (nie przegrzewanie, nie wyziębianie organizmu)
Ø      spacery wycieczki do różnych środowisk przyrodniczych;
Ø      udział w zawodach, olimpiadach sportowych
 
 
Ø      zjada urozmaicone posiłki
 
 
 
 
 
Ø zachęcenie o zjadania posiłków przygotowanych w przedszkolu
Ø omówienie z dziećmi zawartości witamin  w poszczególnych produktach;
Ø zachęcenie o zjadania zdrowych produktów potrzebnych do prawidłowego rozwoju;
Ø wyeliminowanie z diety dziecka słodyczy, chipsów oraz szkodliwych napojów typu coca-cola
 
Ø      pamięta o korzystaniu z zabiegów higienicznych
 
 
 
 
 
 
 
Ø      dbanie o częste mycie rąk (przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po skończonej zabawie);
Ø      uświadomienie konieczności mycia zębów co najmniej dwa razy dziennie;
Ø      dbanie o wygląd i higienę osobistą (paznokcie, włosy, schludny ubiór)
Ø      korzystanie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby;
Ø      podczas kichania i kasłania zasłanianie ust chusteczką lub ręką w okolicy łokcia;
 
Ø      nie obawia się wizyty u lekarza
 
Ø      organizowanie w przedszkolu spotkań z pracownikami służby zdrowia (pediatra, pielęgniarka, stomatolog);
Ø      rozmowy z dziećmi na podstawie historyjek obrazkowych, literatury;
Ø      organizowanie wycieczek do ośrodków zdrowia, apteki;
Ø      wdrażanie do potrzeby kontrolowania i leczenia zębów.
 
 
 WARTOŚĆ; RODZINA I KRAJ
ZASADA
STANDARDY OSIĄGNIĘĆ DZIECI
PROPONOWANE SPOSOBY REALIZACJI
 
POZNAJ TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE
 
 
DZIECKO
Ø      kultywuje tradycje swojej rodziny
 
 
Ø      pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny.
Ø      aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do świąt
 
Ø      pamięta o uroczystościach rodzinnych
 
Ø      wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział członków rodziny w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach;
Ø      samodzielne wykonanie upominków dla członków rodziny;
 
 
Ø      jest dumne  z kraju, w którym mieszka
 
 
Ø      szanuje język ojczysty i tradycje narodowe
 
 
Ø      zna piękno swojego kraju, regionu, miast
 
 
Ø      wie, gdzie pracują jego rodzice i zna wartości wypływające z wykonywanego zawodu
 
Ø      uświadomienie dzieciom ich przynależności narodowej (zajęcia, każda nadarzająca się okazja) – jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce;
Ø      poznawanie mapy Polski, najważniejszych miast i rzek;
 
Ø      słuchanie legend, oglądanie filmów o tematyce narodowej, poznawanie godła, herbu i flagi Polski oraz naszego miasta;
 
Ø      organizowanie spacerów i wycieczek – kierowanie obserwacji dziecka na miejsca charakterystyczne dla dzielnicy, miasta, kraju.
 
Ø      prowadzenie rozmów, zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców, dziadków, zapraszanie przedstawicieli  na zajęcia do przedszkola,
Ø      realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów np. strażaka, lekarza, policjanta, nauczyciela itp.
 
 
 
 
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA
Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:
 •        właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 •        szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 •        ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 •        wyrażania swoich uczuć i myśli;
 •        do nauki poprzez zabawę;
 •        do opieki i ochrony.
 
Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:
 •        godności i nietykalności osobistej
 •        wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania
 •        akceptacji i indywidualnego rozwoju
 •        ochrony zdrowia i nienaruszalności cielesnej
 •        korzystania z dóbr kulturalnych
 •        znajomości swoich praw
 •        spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje
 •        aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
 •        zabawy i wyboru towarzysza zabawy
 •        spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi
 •        aktywnego kształtowania postaw społecznych
 •        doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
 •        snu i wypoczynku, relaksu
 •        zdobywania wiedzy
 •        jedzenia i picia, gdy jest głodne lub spragnione
 •        ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej
 •        popełniania błędów i odnoszenia sukcesów
 •        własnej prywatności
 •        ma prawo nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć
 
Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i innych:
 •        nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli
 •        używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów
 •        dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów
 •        sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne
 •        szanować sprzęt i zabawki w przedszkolu
 •        dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
 •        dbać o swój wygląd i estetykę ubrania
 •        przejawiać właściwy stosunek do innych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych
 
 
VII. PRAWA I OBOWIĄZKI  RODZICÓW
 
Rodzice w przedszkolu mają prawo do:
ð       zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo-dydaktycznej
ð       uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka
ð       uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w jej osiągnięciu wspomagać
ð               wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola
ð               wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
i nadzorującemu    pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa tj. Radę Rodziców
ð               uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
ð               uczestniczenia w zajęciach wychowawczo-dydaktycznych oraz uroczystościach przedszkolnych
ð               poznania  jadłospisu na dany dzień
ð       proponowania charakteru zajęć dodatkowych. 
Rodzice w przedszkolu mają obowiązek:
 
ð               przestrzegania  Statutu Przedszkola Nr 417 w Warszawie
ð               respektowania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
ð               przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
ð               zaopatrzenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory
ð               przestrzeganie godzin pracy przedszkola
ð               terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
ð               informowanie  o  przyczynach   nieobecności  dziecka  w  przedszkolu
ð               niezwłoczne  zawiadamianie  o  zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
ð               przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola
ð               wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym
ð               uczestniczenie  w zebraniach rodziców, utrzymywania stałego kontaktu z nauczycielem bądź dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku
ð               wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka
 
 
VIII.  ZADANIA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY
¨             planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość
¨             wspieranie rozwoju psychofizycznego rozwoju dziecka
¨             prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
¨             prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole(diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej
¨             ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów
¨             współpracowanie ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.
¨             dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz o estetykę pomieszczeń
¨             współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania
¨             prowadzenie dokumentacji zgodnie z określonymi przepisami
¨             planowanie własnego rozwoju zawodowego
¨             realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących
¨             eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci
¨             współtworzenie dobrej atmosfery w przedszkolu
¨             wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie oraz rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej
¨             codzienne sumienne przygotowywanie  się do pracy z dziećmi.
¨      przestrzeganie  podstawowych zasad  bhp i ppoż. oraz dyscypliny  pracy
 
 
IX. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Wobec wychowanka
§         projektowanie okazji edukacyjnych stwarzających możliwości rozwoju osobowości dziecka
§         dostarczanie dzieciom wzorców właściwego postępowania i zachowania
§         prowadzenie rozmów i dyskusji na temat prostych zasad ,,dobrego wychowania”  w codziennych sytuacjach
§         angażowanie dzieci do przestrzegania i szanowania wspólnej własności oraz dbania o ład
i porządek w najbliższym otoczeniu
§         zawieranie umów z dziećmi dotyczącymi zachowania w przedszkolu; konsekwentne ich przestrzeganie
§         stworzenie kodeksu właściwych zachowań w grupie oraz konieczności jego respektowania
§         organizowanie zabaw adaptacyjnych i integracyjnych
§         czytanie i opowiadanie utworów literackich związanych z zachowaniami społecznymi
§         wyrażanie swoich uczuć mimiką, rysunkiem, ruchem itp.
§         organizowanie zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych z udziałem dzieci i rodziców
§         prezentacja scenek rodzajowych, dramowych w celu poznania konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań
§         organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (przekazanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia, tradycji rodzinnej i narodowej)
§         aktywny udział w zajęciach pierwszej pomocy przedmedycznej
§         angażowanie sytuacji wychowawczych i tworzenie otoczenia dziecka, wprowadzając
w świat wartości uniwersalnych
§         prowadzenie systematycznej pracy nad zaznajomieniem dzieci ze sposobami pokojowego rozwiązywania konfliktów; rozpoznawanie elementów wyzwalających złość i agresję
§         organizowanie działań sprzyjających wprowadzaniu dzieci w kulturę bycia, życzliwości, odpowiedzialności, otwartości i tolerancji wobec otaczającego świata.
Wobec rodziców
§         zapoznanie rodziców z programem wychowawczym placówki i jego zaopiniowanie
§         uświadamianie konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu
i przedszkolu
§         zapoznanie z zasadami i regułami wychowawczymi przyjętymi przez dzieci i nauczycieli
§         zachęcanie do aktywnego udziału w zebraniach, spotkaniach integracyjnych, indywidualnych, zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych
§         informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka
§         ułatwianie kontaktów z rodzicami tworząc partnerski układ pomocy w osiąganiu najpełniejszego rozwoju dziecka
§         prowadzenie stałych kącików informacyjnych dla rodziców.
Wobec nauczycieli – wychowawców
§         systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społeczno-moralnych
§         prowadzenie zajęć koleżeńskich
§         wzajemna wymiana doświadczeń  pedagogicznych
§         ujednolicenie oddziaływań wychowawczych nauczycieli
§         zdobywanie nowych doświadczeń, metod pracy podczas kursów, warsztatów, studiów podyplomowych itp.
§         zaangażowanie lidera wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w przekazywanie nowości związanych z edukacją dziecka w przedszkolu
§         integracja nauczycieli w przygotowywaniu się do zadań wychowawczych w grupie
§         prawidłowe planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
§         podejmowanie się różnych zadań na rzecz przedszkola.
 
 
Losowe zdjęcia z galerii
Wyszukiwarka
Newsletter
Biuletyn informacji publicznej