Regulamin bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci
REGULAMIN BEZPIECZNEGO PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA
DZIECI Z PRZEDSZKOLA
 
Podstawa prawna :
Ustawa z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.:DzU 2006 nr 97,poz. 674 ze zm.); Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.)DzU 2004 nr 256, poz. st jedn.:ta udynku przedszkola. się dzieckiem pozostawionym przez rodziców bez opieki na terenie przedszk
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 
 1. Regulamin opracowano w celu zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
 2. Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
 3. Ilekroć w regulaminie używa się określeń:
· „Przyprowadzanie dzieci do przedszkola” - rozumiemy przez to doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki lub pracownika przedszkola;
· „Odbieranie dziecka z przedszkola” –rozumiemy przez to osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki (powiadomienie wideo domofonem) i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola;
 1.  Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice/ prawni opiekunowie/ nauczyciele, pozostali pracownicy przedszkola.
 
§ 2
Obowiązki, odpowiedzialność i upoważnienia osób zobowiązanych do przestrzegania regulaminu
 
 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach.
 2. Rodzice osobiście przyjmują dziecko od nauczycielki lub pracownika przedszkola.
 3. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.
 4. Nauczycielki odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.
 5. Rodzice  upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola, zgodnie z zasadami zawartymi w statucie przedszkola.
 6. Rodzice są zobowiązani w/w przypadku do złożenia pisemnej woli /upoważnienia/, przyjmując na siebie pełne konsekwencje związane
  z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu, pozostającego pod opieką  osób podanych w upoważnieniu.
 7. Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola rodzice składają u nauczycielki grupy
 8. Pisemnym oświadczeniem woli dysponują wychowawcy grup.
 9. Nauczycielki sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem  osobistym.
10.Osobom nietrzeźwym pod żadnym pozorem dziecka nie wydajemy.
 1. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych  oraz furtki dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.
§ 3
Opis pracy
 
 1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola do godz. 8.20, ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
 2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17:30
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców.
 4. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 6. Rodzice i osoby pełniące role opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie się i ubieranie ( bez pośpieszania dziecka).
 7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka: osobie nieupoważnionej, będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osobie małoletniej (poniżej 18 r.ż.)
 8. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Po upływie godziny nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji i dyrektora przedszkola.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez pisemne oświadczenie osoby zgłaszającej ten fakt i musi posiadać podstawę prawną.
 
Postępowanie w przypadku zgłoszenia się po dziecko do przedszkola osoby, która nie jest upoważniona do odbioru dziecka
 
1.    Nauczyciel nie oddaje dziecka osobie nieupoważnionej
2.    Kontaktuje się z rodzicami dziecka i informuje o zaistniałej sytuacji
3.    Rodzice są zobowiązani niezwłocznie zgłosić się do przedszkola lub przysłać osobę upoważnioną
4.    W przypadku barku możliwości zgłoszenia się osoby upoważnionej, w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach rodzic może wystosować jednorazowe upoważnienie drogą mailową lub sms na adres lub numer podany przez nauczyciela, zawierające  dane rodzica  ( imię , nazwisko, adres, nr dowodu osobistego) oraz dane osoby , którą upoważnia (dane j.w.)
5.    O zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola
6.    W przypadku braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi, i nie zgłoszenia się po dziecko osoby upoważnionej,  po zakończeniu pracy przedszkola, nauczyciel ma prawo podjąć interwencję w postaci zawiadomienia policji
 
Postępowanie w przypadku zgłoszenia się po dziecko do przedszkola osoby, co do której istnieje podejrzenie , że znajduje się pod wpływem alkoholu
 
 1. Nauczyciel nie oddaje dziecka osobie będącej pod wpływem alkoholu, lub , co do której podejrzewa, że znajduje się pod wpływem alkoholu
 2. Kontaktuje się z rodzicami , prawnymi opiekunami dziecka w celu zgłoszenia się do przedszkola innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka
 3. O zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola
 4. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi, i nie zgłoszenia się po dziecko innej osoby upoważnionej, nauczyciel ma prawo podjąć interwencję w postaci zawiadomienia policji
 
Uwaga: W przypadku, gdy osoba zgłaszająca się po dziecko będąca pod wpływem alkoholu zachowuje się agresywnie, należy niezwłocznie wezwać policję
 
§ 4
Postanowienia końcowe
 
 1. Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci; dzieci mocno zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku.
 3. Drzwi wejściowe  oraz furtka muszą być starannie zamykane za każdym wchodzącym i wychodzącym.
 4. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym przez rodziców bez opieki na terenie przedszkola, w szatni lub innym miejscu w budynku przedszkola.
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 01.09.2015r
 
               
                                                                                                         
                                                                                                            Dyrektor Przedszkola
 
Losowe zdjęcia z galerii
Wyszukiwarka
Newsletter
Biuletyn informacji publicznej