RODO
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 Przedszkola nr 417 w Warszawie

Ernest Ziemiński
e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl
 
 
Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.
podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
1)       Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
2)       Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
3)     Zarządzenie nr 12/2017/2018 Dyrektora Przedszkola nr 417 w Warszawie z dnia …26.07.2018…… r w sprawie wyznaczenia  Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 417 w Warszawie.

 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO Przedszkola nr 417
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 417 w Warszawie jest Dyrektor Przedszkola nr 417.
2) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 417 zostanie powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 417 - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) rekrutacji dzieci do placówki,
b) ewidencji uczniów/ wychowanków,
c) prowadzenia dzienników zajęć,
d) w celach sprawozdawczych,
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:
a) Przedszkole nr 417,
b) organy nadzoru,
c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy szkoły,
d) podmioty współpracujące ze szkołą w zakresie edukacji, opieki i wychowania,
zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.
6) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 417 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Pani/Pana dziecka.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
Losowe zdjęcia z galerii
Wyszukiwarka
Newsletter
Biuletyn informacji publicznej