Opłaty

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Opłata za żywienie dziecka

Każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia każdego miesiąca.
Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.

Przedszkole 417 umożliwia regulowanie opłat za żywienie dziecka wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe przedszkola.

Nr rachunku bankowego:

79 1030 1508 0000 0005 5104 6044

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka

Rodzice/prawni opiekunowie na początku każdego miesiąca otrzymują mailową informację o wysokości opłat za dany miesiąc. Po otrzymaniu informacji o wysokości opłat za żywienie, rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani są niezwłocznie uiścić opłatę.

Opłata za żywienie dziecka naliczana jest z góry – jest to różnica między iloczynem przypisu, a iloczynem odpisu.

Przypis (stanowi iloczyn dni roboczych w danym miesiącu i dziennej stawki żywieniowej),

Odpis (iloczyn liczby dni zgłoszonej nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu i dziennej stawki żywieniowej)

Przykład obliczenia opłaty żywieniowej z fikcyjnymi danymi: przypis – wrzesień – 22 dni robocze x 1zł (stawka dzienna – fikcyjna na potrzeby przykładu) = 22 zł,

Odejmujemy odpis ( iloczyn liczby dni zgłoszonej nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu czyli sierpniu i stawki dziennej)

Dziecka nie było przez 3 dni w sierpniu – nieobecność została zgłoszone zgodnie z zasadami poniżej – 3×1 zł = 3 zł; zatem opłata za żywienie we wrześniu wynosi 22 zł – 3 zł = 19 zł

Przypominamy, że wysokość opłat jest zmienna.
W przypadku braku wpłat za żywienie dziecka, nastąpi powiadomienie mailowe Rodzica/Opiekuna o zaległości.

Zasady opłat za żywienie w przedszkolu reguluje:

 ZARZĄDZENIE NR 1302/2017
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach
m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat
za posiłki

link do aktu: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2017/sierpien/1302_2017.htm

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

  1. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
  2. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona, co najmniej w danym dniu do godz. 9.00.

Rada miasta stołecznego warszawy dnia 25 maja 2017 podjęła uchwałę nr xlix1205/2017 w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole.

Realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 6 godzin dziennie.
Przedszkole nr 417 realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w godzinach 7.00 – 13.00

Uchwała w sprawie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole

Zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach

 Składka na Fundusz Rady Rodziców

Składkę na Fundusz Rady Rodziców wnosi się we wcześniej umówionej przez Rodziców formie do osoby Skarbnika z Trójki Grupowej,

Skarbnicy z grup raz w miesiącu wpłacają zebrane środki pieniężne do kasy przedszkola na podstawie listy wpłat, na której znajduje się numer grupy, data wpłaty, imię i nazwisko dziecka oraz kwotę wpłaty.

Wszelkie nieuregulowane, a wcześniej zadeklarowane, zaległości płatnicze zostaną przekazane bezpośrednio do Rodziców/Opiekunów, których te zaległości dotyczą.

Skip to content