Statut

STATUT PRZEDSZKOLA NR 417 W WARSZAWIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1

Niniejszy statut został przygotowany na podstawie:
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59);
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 Nr 0 poz. 1189);
Konwencji o Prawach Dziecka ratyfikowanej przez Polskę dnia 30 września 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526);
właściwych szczegółowych rozporządzeń ministra właściwego do spraw oświaty, regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych;
właściwych uchwał Rady miasta stołecznego Warszawy i zarządzeń Prezydenta miasta stołecznego Warszawy regulujących pracę Przedszkola Nr 417 w Warszawie.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
Przedszkolu Nr 417, Przedszkolu, placówce – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 417 w Warszawie, przy ul. Muszlowej 17;
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);
ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.9 Dz. U. z 2016 poz.1943)
Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Nr 417;
Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu;
dzieciach i rodzicach – należy przez to rozumieć dzieci oraz ich Rodziców lub prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Przedszkolu Nr 417, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017 r. Nr 0 poz. 1189);
organie prowadzącym przedszkole – należy przez to rozumieć miasto stołeczne Warszawa;
organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty z siedzibą w Warszawie;
DBFO – należy przez to rozumieć Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo miasta stołecznego Warszawy.

§ 3

Przedszkole Nr 417 jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym, działającą jako jednostka budżetowa.
Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ulicy Muszlowej 17.
Organem prowadzącym przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa z siedzibą: 00-950 Warszawa, ul. Plac Bankowy 3/5
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Nr 417
01 – 357 Warszawa
ul. Muszlowa 17
Podstawą prawną działania przedszkola jest:
1) Uchwała Nr LXXXII/2363/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie założenia Przedszkola Nr 417 w Warszawie , ul. Muszlowa 17;
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59); i rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy;
3) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy;
4) niniejszy statut;
5) arkusz organizacji przedszkola.

§ 4

Przedszkole Nr 417 jest placówką publiczną, która:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie dla dzieci od 3 roku życia do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 5

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Celami przedszkola są:
1) wspieranie całościowe rozwoju dziecka, poprzez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia się;
2) umożliwianie odkrywania przez dzieci własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy dobra i piękna;
3) wspieranie dzieci do osiągnięcia dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji;
4) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju w czasie zajęć orgaznizowanych przez Przedszkole;
5) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej;
6) świadczenie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie do potrzeb dzieci, w tym wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych;
7) promowanie wartości edukacji przedszkolnej wśród całej społeczności przedszkolnej, tj. wychowanków, ich rodziców i całych rodzin pracowników.
3. Przedszkole realizuje, wynikające z powyższych celów, w ramach obowiązującej podstawy programowej wychowania zadania:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizacje warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w emocjonalnym, fizycznym, poznawczym i społecznym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków pozwalających dzieciom na swobodny rozwój, odpoczynek i zabawę w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wpieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur

Rozdział 3.
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
§ 6

1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.
3. Głównym celem działania wyżej wymienionych organów jest:
1) współdziałanie ze sobą w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, związanych z rodzinnymi doświadczeniami i doznaniami dziecka;
2) ustawiczna wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach;

§ 7

1. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określają obowiązujące przepisy prawa.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą pracą Przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
3. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli. Sprawowanie nadzoru regulują odrębne przepisy.
4. Dyrektor stwarza warunki dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne.
5. Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
6. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
7. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.
8. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem należącym do niego.
9. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
10. Zadania dyrektora są następujące:
1) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział; kopię protokołu przekazuje się organowi prowadzącemu);
2) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy
3) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i uzyskanie opinii zakładowych organizacji związkowych i przekazanie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
4) dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego na wniosek nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
5) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym właściwych organów. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
6) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
7) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
8) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
9) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną;
10) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko o spełnianiu przez nie w przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego;
11) udzielanie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;
12) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp i p.poż;
13) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
14) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
15) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania i wychowania w przedszkolu opracowanie – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – przedszkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania i wychowania;
17) stałe informowanie wszystkich pracowników przedszkola o zmianach legislacyjnych dotyczących prawa oświatowego i kodeksu pracy;
18) organizowanie zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe;
19) organizowanie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu;
20) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka, w tym w porozumieniu z organem prowadzącym organizowanie dla dzieci z takim orzeczeniem właściwych zajęć;
21) ustalanie w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie właściwego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zasad, czasu i zakresu prowadzenia indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
22) organizowanie wspomagania Przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
23) organizowanie procesu rekrutacji, w tym:
a) powołanie komisji rekrutacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego,
b) organizacja przyjmowania wniosków o przyjęcie kandydata,
c) podawanie do publicznej wiadomości zasad (kryteriów) przyjmowania oraz terminów postępowania rekrutacyjnego,
d) rozpatrywanie odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej dotyczących przyjęcia kandydatów
e) organizowanie postępowania uzupełniającego w przypadku wolnych miejsc.
24) przyjmowanie na wolne miejsca dzieci w trakcie roku szkolnego;
25) podejmowanie, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, decyzji o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków;
26) promowanie działalności innowacyjnej w przedszkolu;
27) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
28) realizowanie ustawowych zadań zabezpieczenia i ustalanie zasad przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe uczniów, wychowanków, rodziców oraz pracowników i współpracowników przedszkola.
11. W wykonywaniu swych działań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami, a w szczególności:
1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;
2) w przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
12. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą organizację prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§ 8

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z planem pracy przedszkola oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków Rady Pedagogicznej. Udział w zebraniach jest obowiązkowy.
6. Termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien być podany, w miarę możliwości, na tydzień przed posiedzeniem.
7. Osoba zwołująca Radę Pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.
8. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu Statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia;
2) uchwalanie Statutu Przedszkola lub propozycji jego zmian;
3) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu i zajęć autorskich;
5) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej;
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy przedszkola;
7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
8) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) projekt planu finansowego przedszkola;
2) wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i wyróżnień dla nauczycieli;
3) organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych;
5) pracę dyrektora przy ustalaniu oceny jego pracy.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Dopuszcza się protokołowanie komputerowe.
13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora.
14. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
15. Rada Pedagogiczna może powołać spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgodnienia stanowisk, co do podjęcia decyzji.
16. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 9

1. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola i reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
3. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
4. W wyborach, o których mowa w ust. 3 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
6. Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
7. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.
8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
9. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin Rady Rodziców.
10. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane
11. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola.

§ 10

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Wszystkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
3. Nauczyciele utrzymują systematyczny kontakt z rodzicami wzajemnie udzielając sobie rzetelnych informacji o postępach i rozwoju dziecka
4. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
5. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stwarzanie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanka oraz podnoszenie jakości pracy przedszkola
6. Współdziałanie dyrektora i Rady Pedagogicznej z rodzicami uwzględnia prawa i obowiązki rodziców wynikające z obowiązujących przepisów
7. Między dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców obowiązują następujące zasady współdziałania:
1) Pracują na rzecz rozwoju placówki i doskonalenia jej funkcjonowania
2) Wspólnie informują się o podjętych działaniach i decyzjach

Rozdział 4.
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 11

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku w uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz ewentualnie niepełnosprawności.
2. W przedszkolu mogą być tworzone oddziały mieszane wiekowo.
3. Dzieci do przedszkola przyjmowane są na miejsca organizacyjne
4. Podział na grupy jednorodne lub mieszane wiekowo, odbywa się co roku po zakończeniu rekrutacji
5. W przypadku kontynuacji edukacji przez dziecko w kolejnym roku szkolnym, grupa d której zostało przydzielone dziecko i opiekujący się nim nauczyciele mogą ulec zmianie
6. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
7. Decyzję dotyczącą list poszczególnych oddziałów na kolejny rok szkolny, podejmuje Dyrektor przedszkola na podstawie informacji o dzieciach kontynuujących edukację i dzieciach nowoprzyjętych na nowy rok szkolny.
8. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
9. Jednym oddziałem opiekują się dwóch nauczycieli (zmianowo) oraz woźna. W oddziałach dzieci 3-letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela.
10. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 145.

§ 12

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego przez dyrektora do użytku po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Realizacja założeń programowych odbywa się poprzez różne formy pracy z dziećmi. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 minut – w oddziałach dzieci 3-4 letnich, a do 30 minut w oddziałach dzieci 5-6 letnich.
4. Dzieci na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą uczestniczyć w zajęciach wykraczających poza podstawę programową.
5. Rodzaj zajęć wykraczających poza podstawę programową, ich częstotliwość oraz forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.
6. Czas trwania zajęć wykraczających poza podstawę programową jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi ok. 15 min dla dzieci 3-4 letnich i ok. 30 min. dla dzieci 5-6 letnich.
7. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
8. Zajęcia wykraczające poza podstawę programową mogą być organizowane w porozumieniu z innymi placówkami oświatowymi w tym placówkami pracy pozaszkolnej.
9. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o których mowa w ust. 7 określają odrębne przepisy.
10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 13

1. Przedszkole jest 6 oddziałowe.
2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.
3. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada sale zajęć dla poszczególnych oddziałów, salę gimnastyczną, gabinet logopedy, pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, pomieszczenie kuchenne, szatnię dla dzieci i personelu.
4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

§ 14

1. Szczegółową organizację pracy na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny przedszkola.
2. Arkusz, o którym mowa w ust. 1, opracowuje dyrektor przedszkola najpóźniej do 9 kwietnia każdego roku.
3. Arkusz organizacyjny, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, zatwierdza organ prowadzący, który uzyskuje wcześniej opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;
4) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.
5. Wszelkie zmiany w ciągu roku szkolnego dokonywane są w formie aneksu zatwierdzonego przez organ prowadzący.

§ 15

1. Tygodniową organizację pracy Przedszkola określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Przedszkola, który uwzględnia wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Dzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. Jest on oparty na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając dziecku zdrowy rozwój. Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne dzieci i jest dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.
3. Szczegółowe rozkłady dnia zawarte są w dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów. Ramowy rozkład dnia uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci.

§ 16

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Zgodnie z właściwą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Przedszkole Nr 417 zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach swojego funkcjonowania.
5. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach pracy przedszkola.

§ 17

1. Wysokość opłaty za korzystanie dziecka z wyżywienia określana jest przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Na opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu składa się koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków.
3. Pracownicy przedszkola mają prawo korzystać z posiłków i zobowiązani są do pokrycia ich kosztów.
4. Zasady odpłatności i korzystania z wyżywienia przez pracowników podczas godzin wykonywania pracy reguluje dyrektor w porozumieniu z przedstawicielami organu prowadzącego.
5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców nieobecności dziecka w przedszkolu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym statucie.

§ 18

1. Opłatę za żywienie wnoszona jest w cyklach miesięcznych, z góry, do 15 dnia miesiąca poprzedniego.
2. Przedszkole przyjmuje opłaty w formie gotówkowej lub na wskazane przez Dyrektora konto.
3. Aby otrzymać zwrot stawki żywieniowej należy fakt spóźnienia lub nieobecności dziecka zgłosić, najpóźniej w dniu nieobecności dziecka do godziny 9.00 w następujący sposób:
1) telefonicznie;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na tablicy informacyjnej,
3) osobiście, u nauczyciela prowadzącego grupę dziecka lub u kierownika gospodarczego.
4. W przypadku powstania zaległości w opłatach, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na zasadach określonych w niniejszym statucie. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

§ 19

1. Dla rodzin przedszkolaków będących w szczególnie trudniej sytuacji materialnej lub dla rodzin mających szczególne, uzasadnione przypadki losowe istnieje możliwość obniżenia lub zwolnienia z opłaty za żywienie.
2. Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za żywienie stanowiący załącznik do aktualnego Zarządzenia Prezydenta miasta st. Warszawy w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki, składają rodzice dziecka do dyrektora.
3. Decyzję o zwolnieniu obniżeniu opłaty za żywienie podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
4. Przedszkole współpracuje także z innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy materialnej dla wychowanków przedszkola, w tym z ośrodkami pomocy społecznej.

§ 20

1. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.
2. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka jednej osoby dorosłej na każde 10 dzieci.
3. W przypadku przejazdu środkami komunikacji miejskiej, jednej osobie dorosłej można powierzyć pięcioro dzieci.
4. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
5. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek określa odrębny regulamin dotyczący zasad organizowania wycieczek.

§ 21

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez niego osobę pod opiekę nauczyciela lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.
2. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:
1) dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 6.30 do 8.20;
2) ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej ilości posiłków, konieczne jest, aby późniejsze niż o godz. 8.20 przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie;
3) rodzice odbierają dzieci do godziny 17:30;
4) za przyprowadzenie dziecka do Przedszkola rozumie się przyprowadzenie dziecka do przedszkola i przekazanie dziecka upoważnionemu pracownikowi przedszkola;
5) obowiązkiem rodzica jest upewnić się, że nauczyciel zauważył przybycie dziecka na zajęcia;
6) za odebranie dziecka rozumie się odebranie dziecka od upoważnionego pracownika przedszkola z budynku przedszkola lub z ogrodu przedszkolnego, gdzie odbywają się zajęcia danego dziecka;
7) za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola i podczas powrotu do domu odpowiadają rodzice;
8) w przypadku, gdy rodzice nie mogą osobiście przyprowadzić i odebrać dziecka z Przedszkola, obowiązek ten w zastępstwie rodziców może przejąć upoważniona przez nich na piśmie osoba, która zapewni dziecku całkowite bezpieczeństwo; upoważnienie do odbioru dziecka zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym osoba ta potwierdzi swoją tożsamość przy odbiorze dziecka, podpisy upoważniających oraz ewentualnie numer telefonu osoby upoważnionej;
9) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela lub innego upoważnionego pracownika Przedszkola go okazać;
10) nauczyciel może odmówić wydania dziecka, jeżeli w jego ocenie, osoba odbierająca nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. pozostaje pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego lub zachodzą inne przesłanki);
11) w przypadku podjęcia decyzji o niewydaniu dziecka osobie upoważnionej przez rodziców, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców o tym fakcie; rodzice upoważniają inną osobę do odebrania dziecka lub odbierają je osobiście;
12) o przypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora, który podejmuje działania przewidziane prawem;
13) w przypadku gdy nikt nie zgłosił się po dziecko do godziny zamknięcia placówki, nauczyciel stara się skontaktować z jego rodzicami, w celu wyjaśnienia przyczyn ich nieobecności, a następnie powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. W zależności od okoliczności zdarzenia, podejmowane są odpowiednie kroki, mające na celu przede wszystkim zapewnienie dziecku bezpieczeństwa;
14) życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 22

1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
1) rodzicami dzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) rodziców dziecka;
2) dyrektora, nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
3) poradni psychologiczno-pedagogicznej;
4) pracownika socjalnego,
5) asystenta, pomocy nauczyciela;
6) asystenta rodziny;
7) kuratora sądowego,;
8) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny i dzieci.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
2) porad i konsultacji;
3) zajęć rozwijających uzdolnienia;
4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
11. Poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w ust. 9 i 10 dyrektor przedszkola organizuje na zadach określonych w przepisach prawa, np. zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
12. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego organizowana jest na podstawie i zgodnie z treścią opinii wydanej przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
13. Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele i specjaliści.
14. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
2) określenie mocnych stron wychowanków oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
15. Działania nauczycieli obejmują również obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne obserwacje zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
16. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
17. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem oraz planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów i ustala formy tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane z uwzględnieniem organizacji przedszkola określonej w arkuszu organizacyjnym.
18. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół do spraw udzielenia dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
19. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
20. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.
21. W związku ze świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przedszkole współpracuje z psychologiem delegowanym do placówki przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Rozdział 5.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 23

1. Pracownikami przedszkola są:
1) Dyrektor;
2) Nauczyciele w tym nauczyciele specjaliści;
3) Pracownicy administracji i obsługi (kierownik gospodarczy, pomoc administracyjna, pomoc nauczyciela, woźne, pracownik do prac ciężkich oraz pracownik do prac lekkich, kucharz, pomoc kucharza).
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.
4. W przedszkolu dodatkowo zatrudniony jest logopeda w wymiarze zgodnym z arkuszem organizacyjnym.
5. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami określają przepisy o pracownikach samorządowych.
6. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
7. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:
1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci;
2) prezentowania dzieciom przykładnej kultury osobistej i taktu;
3) przestrzegania praw dziecka.

§ 24

1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego, ponoszenia odpowiedzialności za jej jakość i wyniki;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
3) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci;
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
5) stosowanie twórczych i różnorodnych metod nauczania i wychowania, dbałość o urozmaicanie form pracy z uwzględnieniem różnorodności zabaw, zajęć, prac, spacerów i wycieczek oraz uroczystości;
6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dziecka w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;
7) realizowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentowanie tych działań zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz zawartymi w statucie
8) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;
9) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
10) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetyką pomieszczeń;
11) w miarę możliwości eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
12) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
13) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), i przekazanie wyników tej diagnozy rodzicom w terminach określonych w odrębnych przepisach.
14) opracowanie, na podstawie diagnozy, indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,
15) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
16) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
17) czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
18) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;
19) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności przedszkola.
2. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych swojej pieczy dzieci, w szczególności:
1) nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać wprowadzonych w Przedszkolu procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym egzekwowania od rodziców i innych osób zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do przedszkola;
2) nauczyciel jest zobowiązanych do ciągłej obecności przy powierzonej opiece grupie dzieci, może opuścić miejsce pracy dopiero po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
3) nauczyciel jest zobowiązany dbać o czystość, ład i porządek w miejscu prowadzenia zajęć, w tym do poinformowania kierownika gospodarczego (lub inna zastępującą go osobę) o uszkodzonych zabawkach, sprzęcie i innych dostrzeżonych awariach;
4) nauczyciel jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia wypadku oraz ma obowiązek poinformować o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola i rodziców dziecka;
5) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u wychowanków;
6) przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek rozeznać się, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć lub plac zabaw nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to niezwłocznie do dyrektora. Do czasu naprawienia usterek zajęcia są organizowane w innym miejscu.
3. Nauczyciele zobowiązani są współdziałać z rodzicami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do:
1) zapoznania rodziców z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
2) udzielania na bieżąco rzetelnej informacji na temat dziecka;
3) na prośbę rodzica udzielania porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, we współpracy z psychologiem i logopedą.

§ 25

1. W przedszkolu zatrudniony jest logopeda w wymiarze zgodnym z arkuszem organizacyjnym.
2. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;
3) prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci starszych z trudnościami w czytaniu i w pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami;
5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;
6) wspieranie działań nauczycieli wynikających z programu pracy przedszkola;
7) realizowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentowanie tych działań zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz zawartymi w statucie.

§ 26

1. Kierownik gospodarczy wykonuje prace związane z całością administracyjno – gospodarczą w przedszkolu:
1) sprawuje opiekę nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji przedszkola;
2) sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętem przedszkola;
3) załatwia sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń, sprzętu i ogrodu przedszkolnego;
4) nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom i personelowi;
5) opracowuje jadłospis i sporządza raporty żywieniowe;
6) prowadzi magazyn żywieniowy i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) pobiera opłaty od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola;
8) uczestniczy w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
9) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola, wynikające organizacji pracy w placówce.
2. Pomoc administracyjna/sekretarka obowiązana jest:
1) pomagać w obsłudze administracyjnej przedszkola;
2) obsługiwać interesantów;
3) przygotowywać pisma i inne dokumenty zgodnie z poleceniem dyrektora;
4) obsługiwać urządzenia biurowe i dbać o ich sprawność;
5) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola, wynikające organizacji pracy w placówce.
3. Kucharz obowiązany jest:
1) punktualnie przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki;
2) przestrzegać zaleceń dotyczących diety dziecka;
3) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie;
4) prowadzić magazyn podręczny;
5) bezpiecznie używać powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych;
6) brać udział w ustalaniu jadłospisów;
7) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy placówki.
4. Pomoc kucharza obowiązana jest:
1) pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków;
2) utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt, naczynia kuchenne i pomieszczenia magazynowe;
3) załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i przygotowaniem produktów;
4) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola.
5. Pomoc nauczyciela przedszkola obowiązana jest:
1) wykonywać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci;
2) utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach;
3) pomagać nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń i gier;
4) czynnie uczestniczyć w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczyciela;
5) czuwać wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci;
6) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
6. Woźna obowiązana jest:
1) utrzymywać w idealnej czystości pomieszczenia powierzone jej opiece;
2) utrzymywać w czystości i stanie używalności powierzony jej sprzęt gospodarczy, meble, naczynia oraz odzież ochronną;
3) wykonywać drobne naprawy sprzętu itp.;
4) estetycznie rozdawać posiłki, zgodnie z normami i zasadami BHP;
5) myć naczynia po posiłku zgodnie z zaleceniami SANEPIDU;
6) rozkładać i składać leżaki;
7) wykonywać prace pomocnicze przy myciu, ubieraniu i rozbieraniu dzieci;
8) pomagać w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć plastycznych i innych wymagających udziału drugiej osoby;
9) czuwać wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci;
10) uczestniczyć w spacerach i wycieczkach organizowanych dla dzieci;
11) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
7. Pracownik do prac ciężkich oraz pracownik do prac lekkich obowiązany jest:
12) strzec mienia przedszkola;
13) utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece terenie;
14) pomagać w zakupach;
15) wykonywać drobne naprawy sprzętu przedszkolnego;
16) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola.
8. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracyjno obsługowych znajduje się w teczkach akt osobowych.
9. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania podstawowych przepisów BHP i p. poż.

§ 27

Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

Rozdział 6.
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE
§ 28

1. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do czasu rozpoczęcia edukacji w klasie I szkoły podstawowej.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Na odroczenie zezwala, na wniosek rodziców, w drodze decyzji, dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 8 roku życia. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły publicznej, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
5. Dziecko w roku poprzedzającym edukację w klasie I jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się najpóźniej z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

§ 29

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) poszanowania jego godności osobistej;
5) poszanowania własności;
6) opieki i ochrony;
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) akceptacji jego osoby.

§ 30

1. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne bez uprzedniego porozumienia z rodzicami, z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.
2. W Przedszkolu Nr 417 pracownicy nie podają lekarstw wychowankom. Odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora, w przypadkach wychowanków chorych na choroby przewlekłe, po wcześniejszym przedstawieniu przez rodziców pisemnego wniosku i elementów dokumentacji medycznej uzasadniającej konieczność podawania lekarstw w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu oraz po przeprowadzeniu zorganizowanego przez rodziców instruktażu pracowników Przedszkola dotyczącego podawania lekarstw.
3. W razie powzięcia wiadomości wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka przez ich rodziców lub opiekunów, dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

§ 31

1. Formy współpracy z rodzicami:
1) zebrania grupowe;
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem logopedą;
3) kąciki dla rodziców;
4) zajęcia otwarte;
5) zajęcia adaptacyjne.
2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu zgodnie z potrzebami, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku, a także na wniosek rodziców i nauczycieli. Szczegółowy harmonogram zebrań grupowych, konsultacji i kontaktów indywidualnych ustalają rodzice i nauczyciele grup na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym.

§ 32

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) wspieranie swojego dziecka w rozwoju, edukacji przedszkolnej;
3) dbanie o atmosferę sprzyjającą rozwojowi dziecka;
4) dbanie o strój dziecka stosowny do pory roku i pogody;
5) przestrzeganie zakazu noszenia w przedszkolu przez dzieci długich kolczyków , łańcuszków itp., których zerwanie może w konsekwencji prowadzić do szkodzenia ciała dziecka;
6) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
7) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
8) przestrzegania zakazu przynoszenia do przedszkola przez dzieci niebezpiecznych zabawek oraz urządzeń elektronicznych (np. telefony, tablety);
9) terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola;
10) informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
2. Rodzice zobowiązani są współdziałać z nauczycielami i specjalistami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
3. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programami oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze udzielania dziecku pomocy;
4) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
5) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu.

§ 33

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2. Rekrutacja dzieci do Przedszkola Nr 417 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych w m. st. Warszawie lokalnych zasadach rekrutacji, (obejmujących kryteria rekrutacji i harmonogram jej przeprowadzania) ujednoliconych dla wszystkich przedszkoli samorządowych prowadzonych przez m. st. Warszawę.
3. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
4. Procedura rekrutacyjna dotyczy dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym mają rozpocząć uczęszczanie do przedszkola.
5. Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym już uczęszczają do placówki, nie przechodzą procedury rekrutacyjnej, a ich rodzice składają wyłącznie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Nr 417.
6. Rekrutacja dzieci na wychowanków przedszkola odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.
7. Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym harmonogram rekrutacji do przedszkola na dany rok szkolny, ogłaszane są na stronie internetowej Przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie placówki.
8. Wnioski kandydatów do przedszkola przyjmowane są w terminie ustalonym przez organ kierujący placówką. Szczegółowe godziny wyznacza dyrektor.
9. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola dyrektor powołuje zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną, która rozstrzyga o przyjęciu dzieci w oparciu o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.
10. Do przedszkola są przyjmowani kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, liczonych według wagi punktowej kryteriów określonych w ustawie – Prawo Oświatowe oraz szczegółowych kryteriów określonych w każdym roku szkolnym przez Urząd m. st. Warszawy, Kryteria te publikowane są na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola.
11. W skład Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 9, wchodzą powołani przez dyrektora nauczyciele.
12. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola,
2) rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola,
3) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, listy przyjętych i nieprzyjętych;
4) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.
13. W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez Komisję Rekrutacyjną listy przyjętych do przedszkola rodzic lub prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty, ma prawo złożyć wniosek do Komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
14. W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku Komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.
15. W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun kandydata ma prawo złożyć pisemne odwołanie do dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 7 dni.
16. Przyjęcia do przedszkola w trakcie roku szkolnego (poza terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc, na podstawie decyzji dyrektora.

§ 34

1. Dyrektor przedszkola ma prawo do skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadku :
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w przedszkolu dłuższej niż 1 miesiąc;
2) uchylanie się od opłat przez okres 2 miesięcy;
3) jeżeli rodzice systematycznie nie przestrzegają postanowień statutu.
2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
3. O podjętej decyzji skreślenia dziecka z listy dyrektor pisemnie powiadamia rodziców/opiekunów dziecka.
4. Od decyzji Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola przysługuje odwołanie w formie pisemnej.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 35

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Obsługa finansowo-księgowa przedszkola jest wykonywana przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy.

§ 36

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń;
2) umieszczenie na stronie internetowej przedszkola;
3) udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora przedszkola.
4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
5. Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora przedszkola do wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu po każdej jego nowelizacji.
6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
7. Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola w dniu ……21.11.2017r……

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Skip to content