Rodo

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA NR 417 W WARSZAWIE

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO,
przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych wychowanków Przedszkola nr 417 w Warszawie, jest

Przedszkole nr 417 w Warszawie.

adres: ul. Muszlowa 17, 01-357 Warszawa
telefon: 226646006
mail: p417@edu.um.warszawa.pl

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką
w Przedszkolu nr 417 w Warszawie pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora
Ochrony Danych (IOD):
e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW
Dane osobowe wychowanków (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:
 

1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – t. j. Dz.U. 2021 poz. 1082; Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty – t. j. Dz.U. 2020 poz. 1327 z późn. zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia
2011 r. o systemie informacji oświatowej – t. j. Dz.U. 2021 poz. 584 z późn. zm.) na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze);
2) zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz dla ochrony mienia i zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole nr 417 w Warszawie
na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu
(monitoring wizyjny) – zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
3) realizacji celów związanych z promocją działań Przedszkola nr 417 w Warszawie poprzez
udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych
wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział
(np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków wychowanków – wyłącznie
w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

KOMU DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE

Dostęp do danych osobowych wychowanków wewnątrz struktury organizacyjnej
Przedszkola nr 417 w Warszawie będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko
w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.
Dane będą udostępniane organom publicznym, instytucjom i podmiotom trzecim uprawnionym
do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
(np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, powiatowa stacja sanitarnoepidemiologiczna,
służby mundurowe, ośrodki pomocy społecznej).
Dane będą także powierzane wybranym podmiotom współpracującym z Przedszkolem,
np. dostarczającym oprogramowanie (m.in. arkusz organizacyjny, programy do ewentualnych zajęć
zdalnych, strona internetowa), na zasadach zgodnych z art. 28 RODO.
Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane
poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, naszej gazetce lub kronice, naszych
oficjalnych stronach internetowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Przedszkole nr 417 w Warszawie
przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 164) celów
archiwizacji. Nagrania monitoringu będą przechowywane nie dłużej, niż 3 miesiące, zgodnie
z wymogami ustawowymi. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w systemie
monitoringu można znaleźć w siedzibie jednostki. Dane przetwarzane na podstawie zgody
będą przechowywane do momentu osiągnięcia celu przetwarzania lub wcześniejszego
wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

Lp.

Kategorie danych

Podstawa prawna

1.

Dane identyfikacyjne dziecka (np. imię nazwisko, nr PESEL,

data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo

oświatowe (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1082);

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1327 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t. j. Dz.U. 2021 poz. 584 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 27 października 2017 r.

o finansowaniu zadań oświatowych

(t. j. Dz.U. 2020 poz. 2029 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1280).

2.

Informacje na temat indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka (np. informacje

o niepełnosprawności, wyniki prowadzonych obserwacji pedagogicznych, informacje o szczególnych uzdolnieniach

i obszarach, w których istnieje możliwość wsparcia dziecka,

opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych)

3.

Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo

oświatowe (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1082);

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1327 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 27 października 2017 r.

4.

Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole

5.

Informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka

o finansowaniu zadań oświatowych

(t. j. Dz.U. 2020 poz. 2029 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1845 z późn. zm.).

6.

Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju

7.

Informacje o wynikach dziecka w konkursach, występach międzyprzedszkolnych i innych wydarzeniach

8.

Wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w siedzibie Przedszkola nr 417 w Warszawie w związku   z zapewnieniem     bezpieczeństwa   oraz     dla ochrony mienia   i zachowania w   tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę

 

art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1082)

art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

9.

Imię, nazwisko, oddział, wyniki dziecka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej   i video   naszych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń publikowane przez Przedszkole

 

 

Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów

prawnych wychowanków

Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Przedszkole nr 417 w Warszawie
przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 164) celów
archiwizacji. Nagrania monitoringu będą przechowywane nie dłużej, niż 3 miesiące, zgodnie
z wymogami ustawowymi. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w systemie
monitoringu można znaleźć w siedzibie jednostki. Dane przetwarzane na podstawie zgody
będą przechowywane do momentu osiągnięcia celu przetwarzania lub wcześniejszego
wycofania zgody.

Skip to content